Masz
problemy finansowe,
które zaczynają Cię
przerastać?

Wpadłeś w spiralę zadłużenia?

Zalegasz z ratami za kredyt?

Nękają Cię wierzyciele?

Straciłeś pracę?

Wpadłeś w spiralę zadłużenia?

Ogłoś upadłość konsumencką BezDlugow.pl - Strzałka w prawo

Zacznij życie od nowa.
Z godnością i bez długów.

W 24 marca 2020 roku weszły w życie
przepisy, które ułatwiają
wyjście ze spirali zadłużenia.
Pomożemy Ci z nich skorzystać.
Infolinia prawna:
22 230 22 18

Bezpłatna analiza i porada.

Zadzwoń i sprawdź czy się kwalifikujesz
do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Odetnij się od swoich długów.
Żyj spokojnie.

Bezustannie myślisz, jak rozwiązać swoją stresującą sytuację finansową? Szukasz dróg. Szarpiesz się z życiem. To wszystko kosztuje Cię mnóstwo zdrowia i nerwów. Szkoda na to czasu. Czasami po prostu trzeba powiedzieć dość. Odciąć się od przeszłości i zacząć pisać nowe karty...

Trudna decyzja, która ułatwi Ci życie.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest łatwa. Rozumiemy to. Krytyczne sytuacje zazwyczaj wymagają jednak radykalnych i odważnych kroków. W tym procesie nie będziesz sam. Pomożemy Ci w zebraniu wszelkich dokumentów i przeanalizowaniu informacji o Twojej sytuacji finansowej, a następnie wspólnie z Tobą...

Zadzwoń do nas i bezpłatnie sprawdź czy się kwalifikujesz

22 230 22 18
lub
Zamów bezpłatną konsultację:

Z nami ogłoszenie upadłości jest proste.

Droga do ogłoszenia upadłości to wieloetapowa i dość skomplikowana procedura. Wymaga poprawnego sporządzenia wniosku i właściwego przygotowania szeregu dokumentów. To dlatego tak ważna jest pomoc doświadczonego prawnika. Możemy to wszystko zrobić za Ciebie oraz reprezentować Cię przed sądem upadłościowym oraz syndykiem. Zespół naszych prawników przeprowadzi Cię za rękę od punktu, w którym teraz jesteś, do szczęśliwego zakończenia, jakim jest pozytywna decyzja sądu. Od samego początku jesteśmy po Twojej stronie i działamy w Twoim najlepszym interesie. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, do każdego naszego klienta podchodzimy z pełnym szacunkiem i zrozumieniem. Wiemy, że życie może przynieść różne niespodziewane scenariusze, my nie oceniamy, my pomagamy - wykorzystując do tego szeroki wachlarz prawny.

Obejrzyj naszą reklamę TV:

Co możesz zyskać dzięki naszej pomocy?

Całkowite umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Kiedy? W przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Skutek: Wszystkie Twoje zobowiązania finansowe wobec wierzycieli zostaną anulowane. Zaczynasz życie z czystą kartą wolny od wszelkich długów.

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Kiedy? W sytuacji, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego, upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Skutek: Twoje zobowiązania zostają umorzone, jeśli Twoja sytuacja finansowa się nie poprawi, a Ty ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty.

Plan spłat

Kiedy? W sytuacji, gdy z analizy Twojej sytuacji finansowej wynika, iż jesteś w stanie dokonywać ratalnych spłat dotyczących przynajmniej części wierzytelności. Skutek: Po wykonaniu przez Ciebie spłaty wierzycieli zgodnie z planem spłaty pozostała część Twoich zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, w tym uznane na liście wierzytelności, zostaną umorzone.
Odzyskaj radość życia, zdolność nabywania majątku, możliwość prowadzenia biznesu, szansę na nowy start

Jak wygląda ten proces?

BezDlugow.pl - Jak wyglada proces?

Nic nie ryzykujesz

Porozmawiaj z nami i sprawdź, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobre rozwiązanie Twoich problemów finansowych.
Doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.

Od czego zacząć?

Zadzwoń do nas. Porozmawiajmy.
Opowiedz nam o swojej sytuacji finansowej i życiowej. Nasi konsultanci bezpłatnie przeprowadzą wstępną analizę i zaproponują najlepsze rozwiązanie. To nic nie kosztuje, a może zupełnie odmienić Twoje życie.
Wiemy, że taka rozmowa nie jest łatwa, ale jeżeli się na nią zdecydujesz, wszystko może się zmienić na lepsze. Na tym etapie nie potrzebujemy od Ciebie żadnych dokumentów, a jedynie szczerych informacji o tym, jak wygląda Twoja aktualna sytuacja finansowa.
Zadzwoń już teraz pod numer 22 230 22 18
BezDlugow.pl - Prawnik

BezDlugow.pl

jest ekspertem w zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką.
Współpracująca z nami, renomowana kancelaria prawna zapewni Ci ekspercką pomoc i wszechstronne wsparcie prawne.
BezDlugow.pl - Prawnik 2
Joanna Kegler
RADCA PRAWNY Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – profil cywilnoprawny. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego. Obecnie specjalizuje się w kwestiach związanych z szeroko pojętym prawem karnym i prawem cywilnym, jak również zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką w kancelarii CGO Legal.

FAQ

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem przepisy nie precyzują terminów poszczególnych etapów postępowania w sposób sztywny. Czas trwania postępowania zależy w dużej mierze od sytuacji wnioskodawcy. Co do zasady sąd, który rozpoznaje sprawę o upadłość konsumencką, powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin dwumiesięczny ma jednak charakter jedynie instrukcyjny i jak wynika z praktyki, najczęściej ten etap postępowania jest dłuższy. Ocena długości kolejnego etapu, a zatem tzw. właściwego postępowania upadłościowego, również nie jest prosta - zależy w dużej mierze od wielkości majątku wnioskodawcy oraz ilości wierzycieli. Najkrócej trwać będzie ten etap w przypadku braku majątku, który syndyk mógłby spieniężyć. Podobnie zakończenie postępowania jest zróżnicowane pod względem czasowym i zależy od sytuacji majątkowej upadłego oraz aktywności wierzycieli. Najszybciej zostanie zakończone postępowanie wobec osób spełniających przesłanki co do całkowitego bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez planu spłaty. Nie można również zapominać o etapie wykonywania ewentualnego planu spłaty – co do zasady trwa do 36 miesięcy (jednakże w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące). Dopiero wykonanie planu spłaty wierzycieli kończy się umorzeniem zobowiązań upadłego.
Nie ma przeszkód, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogli złożyć łącznie obydwoje małżonkowie – ma to szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań zaciągniętych wspólnie. Ogłoszenie upadłości w stosunku do obojga małżonków powoduje, że w skład masy upadłości wchodzą majątek wspólny i majątki osobiste każdego z małżonków.
Wnioskodawca, nie zgadzając się z zapadłą decyzją, może wnieść odpowiedni środek zaskarżenia.

I tak odpowiednio na:

1) postanowienie o ogłoszeniu upadłości;
2) postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
3) postanowienie o umorzeniu postępowania;
4) postanowienie o odrzuceniu wniosku;
5) postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wnioskodawcy (a także w niektórych przypadkach wierzycielom) przysługuje zażalenie. Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna. Z kolei na czynności syndyka (podejmowane we właściwym postępowaniu upadłościowym) przysługuje upadłemu, wierzycielowi, a także innej osobie, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone, skarga na czynności syndyka.
Wszczynając procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 złotych. Wszelkie dalsze koszty postępowania są pokrywane z masy upadłości. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne zobowiązania masy upadłości niezaspokojone w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, chyba że możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe nie pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa oraz innych zobowiązań masy upadłości w pełnej wysokości. Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa nieuwzględnione w planie spłaty wierzycieli albo niezaspokojone w ramach wykonania planu spłaty wierzycieli ponosi Skarb Państwa.
Ogłosić upadłość konsumencką może jedynie konsument, a zatem osoba, która w chwili składania wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej. Co do przedsiębiorcy wskazać należy, iż tak długo jak prowadzi on faktyczną działalność gospodarczą lub jak długo wpisany jest do właściwego rejestru działalności gospodarczej, tak długo obowiązują go przepisy o upadłości przedsiębiorców. Z chwilą jednak zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z właściwego rejestru, przedsiębiorca nabywa właściwość do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Przede wszystkim należy zgromadzić materiały, które pomogą konsultantowi ocenić Pana/Pani obecną sytuację, w szczególności podsumować, ilu ma Pan/Pani wierzycieli, jakie jest łączne zadłużenie, jak długo trwa sytuacja, w której Pan/Pani nie reguluje wymagalnych wierzytelności, czy egzekwowanie wierzytelności zostało przeniesione już na drogę sądową/egzekucyjną.
Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów możliwa jest upadłość konsumencka nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma majątku. Należy jednak pamiętać, iż sąd przed podjęciem decyzji w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie badał, jak doszło do niewypłacalności dłużnika.
W okresie trwania postępowania z wniosku o upadłość konsumencką nie zalecamy zaciągania istotnych zobowiązań finansowych. Nie jest to wprost zakazane, jednak z przepisów wynika ogólna zasada niepodejmowania przez upadłego czynności mogących pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty. Jeśli sąd ustali, że na skutek działań upadłego nastąpiła zmiana możliwości wykonania planu spłaty, może dokonać zmiany owego planu - w szczególności wydłużyć okres jego trwania (do kolejnych 18 miesięcy), a w skrajnych sytuacjach (np. gdy z uwagi na zmianę sytuacji majątkowej, która wystąpiła na skutek zaciągnięcia nowych zobowiązań upadły nie wykonuje obowiązków z planu spłaty) uchylić plan spłaty bez jednoczesnego umorzenia długów.
Pomimo rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o upadłość konsumencką oraz zniesienia pewnych obwarowań jej dotyczących, nadal nie każdy dłużnik będzie miał szansę na realne oddłużenie. Sąd odmówi ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Zatem sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej i przeprowadzenia całego postępowania upadłościowego nie będzie już stanowił gwarancji ostatecznego oddłużenia.

Prawdziwe historie

10.05.2020

Władysław M.

Kraków


zadłużeniea

50 000 PLN

Dług umorzony

05.06.2020

Anna P.

Częstochowa


zadłużenie

119 000 PLN

Dług częściowo umorzony

28.04.2020

Katarzyna W.

Warszawa


zadłużenie

50 000 PLN

Dług umorzony

25.05.2020

Andrzej G.

Lublin


zadłużenie

1 020 547 PLN

PLAN SPŁAT WIERZYCIELI

12.06.2020

Grzegorz Z.

Kraków


zadłużenie

50 128 PLN

Dług częściowo umorzony

Zadzwoń do nas:

22 230 22 18

Bezpłatna analiza i porada.

Zadzwoń i sprawdź czy się kwalifikujesz do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

BEZDLUGOW.PL sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
NIP: 5252829456
REGON: 386590382