Czym się różni syndyk od komornika? Co należy do ich obowiązków?

Czym się różni syndyk od komornika? Co należy do ich obowiązków?

Ponieważ na etapie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jako niewypłacalny dłużnik będziesz mieć do czynienia z syndykiem masy upadłości, warto, abyś wiedział, czym różni się syndyk od komornika. Postępowanie upadłościowe nie jest bowiem tym samym, czym postępowanie egzekucyjne. Kto to jest syndyk, kim jest komornik, czym się zajmują i czym się od siebie różnią? O tym w poniższym artykule.

Kto to jest syndyk?

Syndyk jest organem powoływanym przez sąd po złożeniu przez upadłego wniosku o upadłość. Co do zasady zajmuje się on obsługą postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Syndyk działa w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego, ponieważ upadły z chwilą ogłoszenia upadłości traci zarząd nad swoim majątkiem.

Oznacza to zatem, że syndyk jest osobą, która będzie zarządzać Twoim majątkiem i sprawować nad nim nadzór, tzn. do obowiązków syndyka należy zabezpieczenie majątku przed uszkodzeniem, zniszczeniem albo utratą. Syndyk zawiadomi o upadłości wszystkich Twoich wierzycieli, komornika, banki oraz inne instytucje finansowe.

Dokona także spisu inwentarza i oszacuje masę upadłości oraz ułoży plan likwidacyjny, tzn. ustali, w jaki sposób zostanie sprzedany Twój majątek. Sporządzi listy wierzytelności i przeprowadzi likwidację majątku w taki sposób, aby uzyskane pieniądze mogły zostać rozdzielone pomiędzy wierzycieli.

Wszystkie obowiązki syndyk wykonuje pod nadzorem sędziego – komisarza, który zakreśla syndykowi termin wykonania poszczególnych zadań.

Podsumowując: jak najlepiej zapamiętać, co to jest syndyk? Wiąż go z upadłością a nie z egzekucją. Ma na celu dokonać likwidacji majątku i oddłużenie dłużnika, a nie przeprowadzić jego egzekucję.

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Podlega on nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, tj. m.in. wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń.

Czym się różni syndyk od komornika?

Zarówno syndyk, jak i komornik zajmuje się tym samym, tj. długami. Ale uczestniczą w dwóch różnych postępowaniach, których cel jest od siebie odmienny.

Syndyk uczestniczy w postępowaniu upadłościowym, a komornik w postępowaniu egzekucyjnym. Postępowanie upadłościowe ma na celu przede wszystkim oddłużenie, a dopiero w dalszej kolejności windykację należności, a postępowanie egzekucyjne – wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela.

Warto zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje umorzenie wszystkich toczących się wobec dłużnika postępowań komorniczych. Zaletą tego postępowania jest również to, że po wydaniu postanowienia sądu odsetki od zadłużenia nie są już naliczane. Zadłużenie nie ulegnie zatem powiększeniu. Poza tym postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem przymusowym i droższym. Komornik sam zapuka bowiem do Twoich drzwi, dążąc do egzekucji długu. A o wszczęciu postępowaniu upadłościowego masz prawo zadecydować sam. Ta opcja jest tańsza od postępowania egzekucyjnego.

Czy komornik uczestniczy w postępowaniu upadłościowym? Nie, tzn. nie prowadzi go. Ale może np. stać się wierzycielem dłużnika/upadłego w przypadku, jeżeli powstały koszty egzekucyjne, które nie zostały pokryte w toku dotychczasowego postępowania egzekucyjnego przez dłużnika/upadłego.

Jeżeli masz długi i wciąż nękają Cię wątpliwości, czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest dla Ciebie korzystne, zajrzyj na naszą stronę bezdlugow.pl. Pomożemy Ci w skomplikowanym i wieloetapowym procesie upadłości konsumenckiej.

BezDlugow.pl