Upadłość konsumencka a jej warunki – kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka a jej warunki – kto może ją ogłosić?

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu osoby konsumenta i znajdowanie się w stanie niewypłacalności, tj. niemożności spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych. A kto może ogłosić upadłość konsumencką? Od dnia 24 marca 2020 r. mogą to zrobić nie tylko konsumenci, ale również osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. pod warunkiem że w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej były osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia


Aby ogłosić upadłość konsumencką, musisz spełniać jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

  1. Być konsumentem – tj. osobą fizyczną lub osobą, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, pod warunkiem że w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłeś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (to zmiana, która obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.).

  2. Posiadać miejsce pobytu i zamieszkania na terenie Polski.

  3. Być niewypłacalny – stan niewypłacalności polega na tym, że dłużnik traci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a ta sytuacja jest trwała. Jeżeli na bieżąco regulujesz swoje zobowiązania wobec wierzycieli, nie masz możliwości wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; kluczowe jest w tym wypadku jednak domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje się, że dłużnik stał się niewypłacalny, gdy opóźnienie w spłatach zobowiązań przekracza trzy miesiące. Pamiętaj jednak, że zawsze znacząca będzie utrata zdolności do wywiązywania się z płatności;

  4. Nie mieć winy w zwiększeniu lub powstaniu stanu niewypłacalności – już po zakończeniu postępowania z udziałem syndyka jako upadły będziesz musiał wykazać, że niewypłacalność nie jest skutkiem Twojego celowego działania i w ten sposób nie dochodziło do jej pogłębiania. W okresie dziesięciu lat przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości nie mogło też być prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe, w którym doszło do całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązań.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić każdy konsument, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna i popadała w spiralę długów, np. tzw. chwilówek albo kredytów.

Dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi znajdować się w stanie niewypłacalności, a zatem musi mieć co najmniej jednego wierzyciela, któremu nie reguluje wymagalnych zobowiązań. Jest to zatem korzystne rozwiązanie dla osób, które nie są już w stanie samodzielnie spłacić zaciągniętych zobowiązań finansowych, a chcą uwolnić się od nękających wierzycieli, ponieważ upadłość konsumencka ma na celu tzw. oddłużenie i daje szansę na umorzenie swoich długów w całości lub w części.

Kto jeszcze może ogłosić upadłość konsumencką, w tym upadłość osoby fizycznej? Na skutek nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze od dnia 24 marca 2020 r. upadłość konsumencką mogą również ogłosić nie tylko osoby fizyczne, ale także te, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. Warunkiem jest to, aby w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej były osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Jeżeli obawiasz się, że nie będziesz w stanie samodzielnie przygotować wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystaj z naszej pomocy w skomplikowanym i długo trwającym procesie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na naszej stronie bezdlugow.pl możesz sprawdzić, jak konkretnie możemy Ci pomóc – zrobimy wszystko, aby procedura ogłoszenia przez Ciebie upadłości przebiegła szybko i bezproblemowo.

BezDlugow.pl