Wierzyciel – kto to jest i jakie ma prawa?

Wierzyciel – kto to jest i jakie ma prawa?

Wierzyciel – kto to jest? To osoba uprawniona do żądania spełnienia świadczenia od innej osoby na mocy zawartego stosunku zobowiązaniowego, który łączy obie strony. Wyjaśnimy, jak rozumieć to w praktyce i jakie prawa ma wierzyciel, a jakie dłużnik, ponieważ oba te pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane.

Kto to jest wierzyciel?

Chociaż przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają definicji, kim jest wierzyciel, to jednak na podstawie art. 353, aby wyjaśnić pojęcie wierzyciela, możemy posłużyć się zdefiniowanym w nim pojęciem zobowiązania. Polega ono na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

Chodzi o to, że w związku ze zobowiązaniem pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem nawiązuje się stosunek prawny. Wierzyciel jest podmiotem, który pożycza świadczenie pieniężne lub inne świadczenie rzeczowe dłużnikowi i ma prawo domagać się jego zwrotu, a dłużnik osobą, która zapożycza się u wierzyciela i jest zobowiązany do zwrotu świadczenia, czyli w praktyce najczęściej zaciągniętych pieniędzy.

Uprawnienie wierzyciela jeszcze od czasów rzymskich nazywane jest wierzytelnością, a spoczywający na dłużniku obowiązek – długiem. Nakazane prawnie zachowanie określane jest jako świadczenie.

Do kwoty, którą wierzyciel pożycza dłużnikowi, wierzyciel może doliczyć również odsetki albo prowizję. Zwracany dług przez dłużnika przeważnie przewyższa podstawową kwotę zadłużenia. Jeżeli dłużnik nie spłaci swojego długu wierzycielowi w ustalonym przez strony terminie, wierzyciel może naliczyć kary i sięgnąć po różne rozwiązania mające na celu ściągnięcie zaciągniętego długu.

Pamiętaj o tym, że wierzycielem może być nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna, np. bank, firma pożyczkowa, a także przedsiębiorca.

Jakie prawa ma wierzyciel?

Wierzycielowi przysługuje prawo odzyskania pożyczonego wierzycielowi świadczenia. Jeżeli dłużnik nie zwraca długu i spóźnia się z terminem zwrotu, wierzyciel może przejść do wyegzekwowania swoich należności poprzez pisemne upomnienia, wezwania do zapłaty czy telefoniczne ponaglenia. Wierzyciel może również dokonać cesji wierzytelności, a więc sprzedać swój dług lub przekazać egzekucję do firmy windykacyjnej.

Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, wierzyciel może żądać zwrotu długu na drodze egzekucji sądowej lub administracyjnej. Wydanie wyroku przez sąd pozwoli skierować sprawę do komornika, któremu przysługuje prawo odebrania wierzytelności od dłużnika w postaci rzeczy materialnych, pieniężnych albo hipotecznych. Do czasu niespłacenia długu w całości przez dłużnika komornik ma także prawo zająć prywatne rzeczy dłużnika.

Dłużnik a wierzyciel – jakie prawa ma dłużnik?

Dłużnik zachowuje prawo do pełnej informacji na temat stanu swojego zadłużenia. Od wierzyciela możesz zatem żądać przedstawienia wszystkich dokumentów, które będą ukazywać wysokość Twojego zobowiązania, odsetek oraz terminów spłaty poszczególnych rat. Jeżeli uważasz, że wierzyciel w nieprawidłowy sposób naliczył odsetki, warto skonsultować sprawę z prawnikiem.

Nawet jeśli nie spłaciłeś zaciągniętego zobowiązania, zachowujesz prawo do prywatności. Wierzyciel nie może zatem nachodzić Cię i nękać w domu albo w pracy. To samo dotyczy członków Twojej rodziny albo znajomych. Jeżeli uważasz, że Twój wierzyciel jest nieuczciwy i próbuje ugrać więcej, niż mu się należy, nie bój się złożyć sprawy do sądu. Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi na czynności komornika.

Jeżeli Twoja sytuacja jest naprawdę trudna, warto, żebyś rozważył złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Możesz skorzystać z naszej bezpłatnej konsultacji, czy w Twojej konkretnej sytuacji jest to możliwe i opłacalne. Sprawdź na naszej stronie bezdlugow.pl, jak konkretnie możemy Ci pomóc, aby uwolnić Cię od nękających wierzycieli!

BezDlugow.pl